Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έναν Λογαριασμό Ιδρυματικών Υπηρεσιών (όνομα χρήστη/username, κωδικός πρόσβασης/password) μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος. Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο από «ψηφιακές» υπηρεσίες που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ, ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα:
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail)

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail) Η υπηρεσία WebMail επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση@uom.gr) του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (WebMail)

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail) Η ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως: θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής διεύθυνση@uom.edu.gr, αποθηκευτικός χώρος στο νέφος (Google Drive) κ.λπ.

Προσοχή: Ο λογαριασμός αυτός είναι ξεχωριστός από τον Λογαριασμό Ιδρυματικών Υπηρεσιών με κοινό όνομα χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ τους.

Course Management Platform for Universities (CoMPUs)

Course Management Platform for Universities (CoMPUs) Η υπηρεσία CoMPUs αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να εντάσσει τα Μαθήματα που διδάσκει και να προσφέρει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκφωνήσεις και απαντήσεις ασκήσεων κ.λπ.). Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά μπορούν να παραδίδουν τις εργασίες τους μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students' Web)

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students Web) Όλοι οι φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων και των ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στο δικτυακό τόπο Students' Web λαμβάνοντας ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Students' Web.

Επιπλέον, οι φοιτητές των Τμημάτων που το επιτρέπουν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, την κατάλληλη περίοδο. Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web) Η υπηρεσία Class Web εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο της Γραμματείας, όσον αφορά στην καταχώριση των βαθμολογιών. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό, ενώ οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς επικοινωνίας με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Class Web.

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Η κεντρική υπηρεσία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. (QuASys) προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των απογραφικών δελτίων (Μαθημάτων και Ατομικά) που απαιτούνται ως μέρος της περιοδικής διαδικασίας Αξιολόγησης των Διδασκόντων. Η συμπληρωματική υπηρεσία υποστήριξης της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας (UniEvaluation) εξυπηρετεί τη διενέργεια της διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών και επιτρέπει: τον ορισμό των αξιολογούμενων Μαθημάτων και Διδασκόντων, την έκδοση των αναγκαίων εισιτηρίων για τη διενέργεια της αξιολόγησης με την ηλεκτρονική μέθοδο, την εκτύπωση έξυπνων ετικετών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των έντυπων ερωτηματολογίων (συμβατική μέθοδος) και τέλος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους εμπλεκομένους.

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) συμβάλει στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και μεριμνά για την συντονισμένη προσέγγιση των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.


Επιπλέον, σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το ΚΥΔ προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έναν Λογαριασμό Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Το όνομα χρήστη (username) του λογαριασμού αυτού είναι κοινό με αυτό του Λογαριασμού Ιδρυματικών Υπηρεσιών, ενώ ο κωδικός πρόσβασης (password) επιλέγεται από τον χρήστη κατά την εγγραφή του στο Ακαδημαϊκό Μητρώο. Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα επιπλέον σύνολο από «ψηφιακές» υπηρεσίες που φιλοξενούνται από τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα:
Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword)

Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τροποποιήσουν τα στοιχεία του Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, όπως ο κωδικός πρόσβασης, την διεύθυνση e-mail ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι σημαντικό να υπάρχει καταχωρισμένο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να επανακαθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας χωρίς να απαιτείται η προσέλευση στο χώρο του ΚΥΔ.

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Η Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα απαιτείται για την αξιοποίηση προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος από τους συμβεβλημένους προμηθευτές και πάροχους. Επιπλέον μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ).

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διανομής συγγραμμάτων για τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν στην εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο και στο προσωπικό των Γραμματειών να καθορίσει τα προσφερόμενα συγγράμματα.

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) Η Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive.

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ)

ΑΤΛΑΣ Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης που είναι διαθέσιμες προς επιλογή και παράλληλα προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. Αφορά τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που παρέχουν θέσεις ΠΑ, τα όργανα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών τους.

ΑΠΕΛΛΑ

ΑΠΕΛΛΑ Η ΑΠΕΛΛΑ είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΔΕΤ που υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας επιτρέποντας την οργάνωση, τον έλεγχος και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών. Η χρήση της «ψηφιακής» υπηρεσίας συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας τον άμεσο έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.