Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΥΔ στους κατόχους Ιδρυματικού Λογαριασμού χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στις Ιδρυματικές που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ και στις Ομοσπονδιακές που παρέχονται σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET). Επιπλέον, στην κατηγορία Λοιπές, εντάσσονται ορισμένες υπηρεσίες που είτε είναι ελεύθερα προσβάσιμες, είτε απαιτούν διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης.

Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε Φοιτητές, Καθηγητές, Συνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.

Ιδρυματικές Υπηρεσίες

Open eClass

Open eClass Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις Προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να εντάσσει τα Μαθήματα που διδάσκει και να προσφέρει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκφωνήσεις και απαντήσεις ασκήσεων κ.λπ.). Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά μπορούν να παραδίδουν τις εργασίες τους μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Προσοχή: Απαιτείται εγγραφή ανάλογα με την ιδιότητά σας κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students' Web)

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students Web) Όλοι οι φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων και των ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στο δικτυακό τόπο Students' Web λαμβάνοντας ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Students' Web.

Επιπλέον, οι φοιτητές των Τμημάτων που το επιτρέπουν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, την κατάλληλη περίοδο. Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web) Η υπηρεσία Class Web εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο της Γραμματείας, όσον αφορά στην καταχώριση των βαθμολογιών. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό, ενώ οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς επικοινωνίας με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL. Για να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα την υπηρεσία Class Web, συνιστούμε να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας καθώς και τις απαιτήσεις για την καταχώριση της βαθμολογίας μέσω αρχείου Excel.

Προσοχή: Για την καταχώριση βαθμολογίας μέσω αρχείου Excel απαιτείται παλαιότερη έκδοση της Java (JRE ή JDK), συγκεκριμένα την έκδοση 8 ενημέρωση 251 (1.8.0_251) ή προγενέστερη. Σε περίπτωση που το σύστημά σας διαθέτει μεταγενέστερη έκδοση, πιθανότατα η λειτουργία δεν θα είναι διαθέσιμη, συνεπώς θα χρειαστεί να απεγκαταστήσετε τη νεότερη έκδοση και να κατεβάσετε την προτεινόμενη -ακολουθώντας τον προηγούμενο σύνδεσμο- προκειμένου να την εγκαταστήσετε. Εάν το σύστημά σας διαθέτει τη συγκεκριμένη ή παλαιότερη έκδοση, αποφύγετε να εγκαταστήσετε νεότερη σε πιθανή προτροπή του συστήματος!

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Η κεντρική υπηρεσία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. (QuASys) προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των απογραφικών δελτίων (Μαθημάτων και Ατομικά) που απαιτούνται ως μέρος της περιοδικής διαδικασίας Αξιολόγησης των Διδασκόντων. Η συμπληρωματική υπηρεσία υποστήριξης της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας (UniEvaluation) εξυπηρετεί τη διενέργεια της διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών και επιτρέπει: τον ορισμό των αξιολογούμενων Μαθημάτων και Διδασκόντων, την έκδοση των αναγκαίων εισιτηρίων για τη διενέργεια της αξιολόγησης με την ηλεκτρονική μέθοδο, την εκτύπωση έξυπνων ετικετών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των έντυπων ερωτηματολογίων (συμβατική μέθοδος) και τέλος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους εμπλεκομένους.

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Πρακτική Ασκηση - Γραφείο Διασύνδεσης - Γραφείο Αποφοίτων

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) Η νέα Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) είναι η μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Δ.Α.ΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών είναι:

  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής συνεχούς αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών όλων των επιπέδων σε θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και ανάπτυξης/αναβάθμισης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  • η σύνδεση του πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του μέσω στοχευμένων δράσεων αλληλεπίδρασης, συμβουλευτικής και συνεργασίας.
ΨΗΦΙΔΑ: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

H ΨΗΦΙΔΑ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης. Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς. Ως ιδρυματικό αποθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Υπηρεσία Διακομιστή Διαμεσολάβησης (proxy server)

Η υπηρεσία Διακομιστή Διαμεσολάβησης χρησιμεύει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλία, ΨΗΦΙΔΑ) από έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά συνδέεται μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών Internet (π.χ. από το σπίτι). Επισημαίνεται, πως ο διακομιστής διαμεσολάβησης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση στις παραπάνω πηγές και όχι για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, τη διεξαγωγή chat κ.λπ.

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword)

Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) Η υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τροποποιήσουν τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού, όπως ο κωδικός πρόσβασης, την διεύθυνση e-mail ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι σημαντικό να υπάρχει καταχωρισμένο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να επαναπροσδιοριστεί ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας χωρίς να απαιτείται η προσέλευση στο χώρο του ΚΥΔ.

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Η υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξαιρουμένων των συνεργατών. Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ), καθώς και για αξιοποίηση προσφορών από φορείς και επιχειρήσεις.

Σημείωση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους διδάκτορες, η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α' κύκλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που βρίσκονται στη σελίδα της υπηρεσίας.

Προσοχή: Η υπηρεσία προσφέρεται και υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής της.

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) Η υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διανομής συγγραμμάτων για τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α' κύκλου σπουδών να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν στην εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο και στο προσωπικό των Γραμματειών να καθορίσει τα προσφερόμενα συγγράμματα.

Σημείωση: Συνιστούμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που βρίσκονται στη σελίδα της υπηρεσίας.

Προσοχή: Η υπηρεσία προσφέρεται και υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής της.

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) Η υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive.

EDUROAM

Η υπηρεσία EDUROAM είναι μια ασφαλής υπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής που αναπτύχθηκε για τη διεθνή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επιτρέπει σε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από τα συμμετέχοντα ιδρύματα να αποκτήσουν σύνδεση στο Internet όταν βρίσκονται σε χώρους του Πανεπιστημίου αλλά και όταν επισκέπτονται άλλα συμμετέχοντα ιδρύματα, απλά ανοίγοντας το WiFi δίκτυο της συσκευής τους (laptop, tablet, smartphone). Οδηγίες Σύνδεσης.

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ)

ΑΤΛΑΣ Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης που είναι διαθέσιμες προς επιλογή και παράλληλα προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. Αφορά τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που παρέχουν θέσεις ΠΑ, τα όργανα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών τους.

ΑΠΕΛΛΑ

ΑΠΕΛΛΑ Η υπηρεσία ΑΠΕΛΛΑ υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας επιτρέποντας την οργάνωση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών. Η χρήση της «ψηφιακής» υπηρεσίας συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας, τον άμεσο έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Λοιπές Υπηρεσίες

Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (G-Suite)

Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (G-Suite) Η ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως: θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής όνομα-χρήστη@uom.edu.gr, αποθηκευτικός χώρος στο νέφος (Google Drive) κ.λπ.

Προσοχή: Ο λογαριασμός πρόσβασης για την υπηρεσία αυτή είναι ξεχωριστός από τον Ιδρυματικό Λογαριασμό με κοινό όνομα χρήστη, και ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει. Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες εκ μέρους σας κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail)

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail) Η υπηρεσία WebMail επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα-χρήστη@uom.gr) του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φόρμα Αξιολόγησης της Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση του λογαριασμού της Ακαδημαϊκής πλατφόρμας της Google.

Υπηρεσία Στατιστικών

Υπηρεσία Στατιστικών Η υπηρεσία Στατιστικών απευθύνεται στο προσωπικό του ιδρύματος και προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών για την συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων που ζητούνται από το ΥΠΑΙΘ, την ΕΛΣΤΑΤ και άλλους φορείς, αλλά και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.

Προσοχή: Για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόσβασης των τερματικών και όχι ο Ιδρυματικός Λογαριασμός, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Σύστημα Κρατήσεων

Η υπηρεσία απευθύνεται στο προσωπικό του ιδρύματος (ΔΕΠ και διοικητικό) και επιτρέπει τη δέσμευση Εσωτερικών Χώρων ή τη δέσμευση Εργαστηρίων και Αιθουσών Συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου.

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Η υπηρεσία επιτρέπει τη αναζήτηση στοιχείων προσωπικού και υπηρεσιών/τμημάτων.

Αποδελτίωση

Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε καθημερινά δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατάσταση Δικτύου ΕΔΕΤ

Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου του ΕΔΕΤ.